Hospodářská politika státu je souhrn opatření rozhodovacích procesů a zásahů státu, které ovlivňují úroveň národního hospodářství.
graf zlepšení.jpg

Ukazatelé úrovně ekonomiky

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI
Nezaměstnanost je ekonomická nerovnováha na trhu práce, kdy určité množství obyvatel nemá zaměstnání vzhledem ke své kvalifikaci (znalost, dovednost, praxe). Přípustná míra nezaměstnanosti 2-3%.
Formy:
ž   Dobrovolná – ti, co nechtějí pracovat (ti, co nemusejí pracovat, protože jsou finančně zajištěni)
ž   Nedobrovolná –  ti, co si aktivně hledají zaměstnání a jsou evidováni na úřadě práce
Druhy:
ž   Frikční – nezaměstnanost krátkodobá, příčinou je časté střídání zaměstnání nebo nedostatečná informovanost o volných     pracovních místech
ž   Strukturální – příčinou je rozpor ve struktuře nabídky a poptávky po práci
ž   Sezónní – přechodná nezaměstnanost – souvisí se střídáním ročních období, klimatických podmínek (zemědělství, obsluha na horách, cestovní ruch, stavebnictví)
ž   Cyklická – souvisí s cyklickým poklesem NH, který se vyvíjí v cyklech a neustále se opakuje
 
INFLACE
Inflace je projev ekonomické nerovnováhy, který se vyznačuje růstem cen, přináší pokles kupní síly peněz, znehodnocuje vklady a úvěry, postihuje osoby se stálými příjmy.
 žebračka na ulici.jpg
Důsledky:
Přináší pokles kupní síly peněz, znehodnocuje vklady a úvěry, snižuje životní úroveň obyvatelstva. Postihuje skupiny se stálými příjmy (státní zaměstnanci, důchodci) ¦proto jejich příjmy jsou průběžně valorizovaný (tzn. postupně navyšovány v souvislosti s růstem cen). Inflace také zvyšuje nejistotu při investování a narušuje návratnost investic.
 
PŘIMĚŘENÉ TEMPO RŮSTU EKONOMIKY (hrubý domácí produkt)
Hodnota zboží a služeb domácího původu určená ke konečnému užití.
 
HOSPODÁŘSKÁ VYROVNANOST SE ZAHRANIČÍM
Stanovuje se pomocí obchodní a platební bilance, tu sestavuje ČNB.
ž   Obchodní bilance=přehled dovozu a vývozu zboží za určité časové období, je součástí platební bil.
ž   Platební bilance=přehled devizových příjmů a výdajů za určité časové období (zahraniční investice, kultura)
 
 
MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Grafické znázornění 4 makroekonomických ukazatelů (HDP, míra nezaměstnanosti, míra inflace, obchodní a platební bilance). Čím je plocha větší, tím je hospodářství určitého státu na vyšší úrovni.
(magický= u všech ukazatelů nelze současně dosáhnout ideální hodnoty)